Telefoonnummer

023-5355069

Email

info@huntingenpartners.nl

Address

Tingietersweg 59, 2031 ER Haarlem

Algemene voorwaarden Hunting & Partners

Artikel 1 Begrippen en Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: degene die de opdracht geeft tot uitvoering van de opdracht of werkzaamheden.

Opdrachtnemer: Hunting en Partners V.O.F., handelend onder de naam Hunting & Partners die de opdracht aanvaardt en de opdracht of werkzaamheden uitvoert.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten diensten of uit te voeren werken.

2.2 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien er voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 Overeenkomst / offerte

3.1 De door de Opdrachtnemer gemaakte overeenkomst/ offerte zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever door hem schriftelijk dan wel voorlopig telefonisch binnen 8 dagen wordt bevestigd.

3.3 De in een offerte vermelden prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

Opdrachtgever zal krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed Opdrachtnemer uitvoeren. De opdracht betreft uitsluitend de in de offerte beschreven werkzaamheden. Maatstaf is de actuele stand van zaken der wetenschap.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het te verrichten werk.

5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Betaling en gevolgen wanbetaling

6.1 De vergoeding krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden zal worden berekend zoals tussen partijen is overeengekomen en is exclusief BTW.

6.2 De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de uit te voeren werkzaamheden.

6.3 In geval de opdracht wordt afgezegd, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor een redelijke vergoeding (10%) bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachten die binnen 24 uur voor het tijdstip van aanvang van de opdracht / het uit te voeren werk (weekeinde en algemeen erkende feestdagen niet meegerekend) worden afgezegd, worden tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

6.4 Betalingen door Opdrachtgever dient overeenkomstig de op de in de overeenkomst vermelde betalingscondities zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden. Opdrachtgever dient binnen veertien dagen na ontvangst van een factuur te betalen.

6.5 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 6.4 genoemde termijn heeft betaald, is hij in verzuim en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

6.6 Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso-) kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.7 Opdrachtnemer heeft het recht voortzetting van het werk te staken indien tussentijdse facturen niet door de Opdrachtgever tijdig zijn betaald.

6.8 Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.

Artikel 7 Klachten

7.1 Eventuele klachten kunnen worden ingediend op een door Opdrachtnemer aangegeven wijze

7.2 Opdrachtgever is gehouden eventuele klachten met betrekking tot de door Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk kenbaar te maken binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht / werkzaamheden van het geen naar aanleiding waarvan hij overigens wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat hij het geen waarvoor hij wenst te klagen, heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen, dat hij het geen waarover hij wenst te klagen, redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van Opdrachtgever, welk is veroorzaakt door het niet tijdige, of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt, zijnde ten hoogste het totaalbedrag van de verstrekte opdracht inclusief BTW.

8.2 Opdrachtnemer is overigens steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen om in redelijke termijn gelegenheid te bieden om de werkzaamheden te herstellen.

8.3 Opdrachtgever vrijwaard Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake de schade, welk verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

Artikel 9 Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is Opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 8 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen drie maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen een jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 10 Tussentijdse beƫindiging overeenkomst

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang door wederzijds goedvinden, door faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de Opdrachtgever en/of Opdrachtgever en door het overlijden van de Opdrachtnemer.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Ziekte van de Opdrachtnemer wordt als overmacht beschouwd.

11.2 In geval van overmacht / ziekte zal Opdrachtnemer onverwijld Opdrachtgever informeren over de situatie van overmacht / ziekte en zal zich inspannen om een andere Opdrachtnemer te vinden die de opdracht/ werkzaamheden aanvaardt en deze tot uitvoering brengt.

11.3 Tijdens het bestaan van overmacht / ziekte hebben beiden partijen het recht om de overeenkomst te beĆ«indigen. Tijdens overmacht / ziekte worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer opgeschort.

11.4 De opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht / ziekte van de zijde van de Opdrachtnemer vanwege de overmacht / ziekte geen recht op enige vergoeding van kosten of schade.

11.5 De opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht / ziekte van de zijde van Opdrachtnemer geen recht op enige vergoeding.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank in Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 13 Slotbepaling

13.1 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 14 september 2010.

13.2 Deze voorwaarden zijn bij www.voorwaarden.net gedeponeerd.